Trening Umiejętności Społecznych – TUS

Czym jest TUS?

Trening Umiejętności Społecznych-zajęcia skierowane są do dzieci wykazujących problemy w zakresie funkcjonowania społecznego:
m. in. :
dla dzieci nieśmiałych,
wycofanych społecznie,
z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych i z panowaniem nad złością,
„nielubianych” przez kolegów.
Podczas zajęć pracować będziemy nad samooceną dzieci, która bezpośrednio związana jest z poczuciem własnej wartości.
Dziecko mające wysokie poczucie własnej wartości podejmuje świadome, dobrze przemyślane decyzje, potrafi zachować się adekwatnie do sytuacji społecznych, zna swoje mocne i słabe strony. Ma świadomość z czym może sobie poradzić sam, a do jakich prac poprosić o pomoc innych.
Celem ćwiczeń jest pomoc w rozwijaniu samoświadomości oraz pobudzaniu wrażliwości na sprawy innych ludzi.

Cele treningu:

 • Podniesienie samooceny dziecka.
 • Podniesienie poczucia własnej wartości.
 • Zwiększanie samoświadomości.
 • Poznawanie swoich mocnych i słabych stron oraz członków grupy.
 • nawiązywania pozytywnych relacji z rówieśnikami,
 • rozwijanie rozumienia siebie i innych ludzi,
 • Wskazywanie na różnice w grupie, nauka tolerancji różnic.
 • Radzenie sobie z trudnymi emocjami.
 • nauka rozróżniania i identyfikowania podstawowych emocji,
 • nauka rozpoznawania znaczenia gestów, ekspresji mimicznej i ciała
 • przestrzeganie zasad i norm społecznych,
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Nauka odczytywania sygnałów niewerbalnych płynących z otoczenia.
 • Utrwalanie umiejętności proszenia o pomoc.
 • Nauka rozpoznawania swoich potrzeb i dbania o nie w sytuacji ataku.
 • Nauka pozytywnego rozwiązywania konfliktów,
 • poznanie pozytywnych sposobów rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • rywalizacja – radzenie sobie z porażkami i niepowodzeniem.

Dla kogo TUS?

 • Dzieci mówiące, komunikujących się werbalnie.
 • Dla dzieci z zaburzeniami zachowania, przejawiającymi trudności w przestrzeganiu zasad w relacjach społecznych.
 • Dla dzieci które w niewłaściwy sposób nawiązują kontakty z rówieśnikami.
 • Dla dzieci mających trudności z panowaniem nad złością,
 • Dla dzieci „nielubianych” przez kolegów.
 • Dla dzieci wycofanych i nieśmiałych.
 • W normie intelektualnej, z lekką lub umiarkowaną niepełnosprawnością intelektualną.
 • Dzieci z Zespołem Williamsa, Zespołem Downa, autyzmem, Zespołem Aspergera.

Organizacja grupy:

Na każdym z treningów przypada od 6 do 8 stałych uczestników.
Grupy są zamknięte. Po rozpoczęciu treningu nie dołączają nowi uczestnicy.

 •  Wybór ćwiczonych umiejętności jest ustalany po wcześniejszej analizie potrzeb i możliwości uczestników.

Cennik

Zajęcia trwają od 60-90 min w zależności od potrzeb i możliwości grupy.
Na każdą z ich przewidziane są 24 spotkania, jedno w tygodniu.

pojedyncze zajęcia

60,00 zł

miesięcznie

Cena 240,00 zł

całościowe szkolenie

Cena: 1440,00 zł